Regulamin I Jarocińskiego Biegu Niepodległości.

 

Cele i założenia biegu

 • Upamiętnienie 99. Rocznicy Odzyskania Niepodległości.
 • Promocja Jarocina w kraju i poza jego granicami
 • Uatrakcyjnienie wydarzeń kulturalnych z okazji Dnia Patrona Miasta  Św. Marcin
 • Propagowanie zdrowego trybu życia wśród lokalnej społeczności

Organizatorzy i podmioty współpracujące:

Stowarzyszenie RockRun Jarocin

Termin i miejsce

 • Impreza odbędzie się w dniu 11 listopada 2017 roku (sobota) w Jarocinie.
 • Start zaplanowano na godz. 13.30.
 • Bieg przeprowadzony zostanie na terenie miasta Jarocin (100% asfalt) na dystansie ok. 5 km km.
 • Trasa będzie oznaczona co 1 km.

Trasa

Trasa zawodów będzie przebiegać ulicami miasta w ścisłym centrum Jarocina. Trasa płaska bez podbiegów, asfaltowa.

Zasady uczestnictwa i zgłoszenia

 • Limit czasu na pokonanie dystansu   – 60 minut.
 • Ustalony został limit 500 uczestników. Za osobę zgłoszoną uważa się osobę, która wypełniła i przesłała formularz zgłoszeniowy oraz dokonała opłaty startowej. W momencie zgłoszenia i opłacenia startowego przez 500 osób lista startowa zostaje zamknięta. Przewiduje się dodatkowe miejsca dla zaproszonych zawodników, gości i przedstawicieli sponsorów.
 • Opłaty startowe następują on-line jako finalizacja zgłoszenia uczestnictwa.
 • W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w biegu opłata startowa nie podlega zwrotowi.
 • W biegu mogą brać udział wszyscy uczestnicy, którzy do dnia biegu tj. 11 listopada 2017 roku ukończyli 16 rok życia.
 • Zawodnicy powyżej 18 roku życia podpisują oświadczenie o biegu na własną odpowiedzialność. (Zawodnicy zobowiązani są do przedstawienia zaświadczenia lekarskiego o zdolności do udziału w biegach długodystansowych lub do podpisania oświadczenia udziału na własną odpowiedzialność). Osoby w wieku 16-18 lat (które w dniu biegu tj. 11 listopada 2017 nie osiągnęły jeszcze pełnoletności) zobowiązane są do posiadania pozwolenia na udział od rodziców lub prawnych opiekunów, z ich podpisem i nr PESEL. Warunkiem dopuszczenia ich do startu jest obecność rodzica lub opiekuna wraz z dowodem osobistym w momencie weryfikacji zawodnika w biurze zawodów. Dopuszcza się odbiór pakietu startowego osoby nieletniej przez rodzica lub prawnego opiekuna. Osoby poniżej 18 roku życia startują w klasyfikacji wiekowej K18, M18.
 • Zgłoszenia dokonywane są drogą elektroniczną poprzez wypełnienie formularza zamieszczonego na stronie www.rockrun.pl i uiszczenie opłaty startowej. Zgłoszenia elektroniczne przyjmowane są do północy 30 października 2017. W momencie jeżeli limit 500 uczestników zostanie osiągnięty , zapisy zostaną zakończone.
 • Osoby, które pobiegną z numerem innej osoby bez wcześniejszego przepisania zostaną zdyskwalifikowane oraz nie zostaną dopuszczone do kolejnych edycji (zarówno osoba przekazująca numer jak i biegnąca nieuczciwie).

Wysokość opłat:

Opłata startowa – 40 zł.

UWAGA!

Istnieje możliwość zapisania się w dniu zawodów , jednak opłata startowa ulega podwojeniu, limit zapisanych w dniu zawodów wynosi 30 osób!

W ramach opłaty startowej uczestnik otrzyma:

1) Pamiątkowy odlewany medal .

2) Rogal świętomarciński.

3) Napój

4) Numer startowy.

5) Grochówkę

Pomiar czasu i biuro zawodów

Pomiaru czasu i ustalenie kolejności dokona firma Time4run za pomocą systemu aktywnych chipów zamocowanych w numerze startowym. Posiadanie numeru startowego wraz z chipem jest warunkiem wystartowania w biegu i sklasyfikowania w komunikacie końcowym.

Niewłaściwe zamocowanie chipa może spowodować nie klasyfikowanie zawodnika.

Nie dopuszcza się udziału uczestników bez numeru startowego.

Biuro zawodów będzie znajdowało się w budynku Ratusza Miejskiego.

Godziny otwarcia biura: 11 listopada( sobota) – godz. 8:00-12:00 (otwarte dla WSZYSTKICH)

10 listopada (piątek) – godz. 16:00-19:00 (otwarte dla WSZYSTKICH)

 

Klasyfikacja końcowa

UWAGA: w klasyfikacji generalnej miejsca 1-50 przyznawane będą wg czasu brutto, od miejsca 51 wg czasu netto. Klasyfikacja generalna – miejsca od 1 do 3 dla kobiet i mężczyzn

Prowadzona będzie klasyfikacja generalna indywidualna oraz w niżej wymienionych grupach wiekowych:

Kategorie wiekowe (dla miejsc od 1 do 3 w poszczególnych kategoriach):

Mężczyźni

M 18 ( od 18 lat do 29 lat)

M 30 (od 30 lat do 39 lat)

M 40 ( od 40 lat do 49 lat)

M 50 (od 50 lat do 59 lat)

M 60 (powyżej 60 lat)

 

Kobiety

K 18 ( od 18 lat do 29 lat)

K 30 (od 30 lat do 39 lat)

K 40 ( od 40 lat do 49 lat)

K 50 (od 50 lat do 59 lat)

K 60 (powyżej 60 lat)

Kategorie wiekowe obowiązują w przypadku zgłoszenia przynajmniej 3 osób z danej kategorii.

 

Nagrody

 • W klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn za zajęcie miejsc 1-3 przyznane zostaną puchary oraz nagrody rzeczowe lub vouchery od sponsorów
 • W klasyfikacji w kategoriach wiekowych zwycięzcy otrzymają puchar lub statuetkę oraz dodatkowo za zajęcie miejsc 1-3 przyznawane są nagrody rzeczowe lub vouchery sponsorskie
 • Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą bieg mają zapewniony od organizatora pamiątkowy medal.
 • Nagrody nie dublują się. Oznacza to, że zawodnik nie może być dekorowany i nagradzany zarówno w klasyfikacji generalnej jak i wiekowej.

 

Zasady finansowania

 • Koszty związane z przeprowadzeniem imprezy pokrywają organizatorzy.
 • Zawodnicy przyjeżdżają na koszt własny lub organizacji delegującej.

 

Postanowienia końcowe

 • Bieg odbędzie się bez względu na pogodę (wyjątek stanowią warunki pogodowe zagrażające życiu uczestników).
 • Uczestnicy mają obowiązek zachowania zasad fair-play podczas trwania biegu i na terenie biegu.
 • Organizator zastrzega sobie prawo zakończenia przyjmowania zgłoszeń w momencie przekroczenia liczby 500 uczestników lub osiągnięcia terminu 30 października 2017 godzina 23:59
 • Organizatorzy zapewniają opiekę lekarską w trakcie trwania imprezy biegowej.
 • Organizatorzy nie będą odpowiadali za przedmioty pozostawione bez zabezpieczenia lub skradzione podczas imprezy.
 • W przypadku stwierdzenia przez Organizatorów skrócenia trasy przez uczestnika, (przebiegnięcie po innej niż wyznaczona trasa), uczestnik zostanie zdyskwalifikowany.
 • W przypadku stwierdzenia przez Organizatorów biegu uczestnika bez numeru startowego zamieszczonego na przodzie stroju uczestnik zostanie zdyskwalifikowany.
 • Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Uczestnik rejestrując się do biegu przyjmuje do wiadomości, że udział w I Jarocińskim Biegu Niepodległości wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym.
 • Osoby, które chciałyby wziąć udział w biegu wraz z wózkiem dziecięcym zobowiązane są do wcześniejszego zgłoszenia tego faktu organizatorowi nie później niż do 2 listopada 2017. Osoby te mają obowiązek startu z ostatniej strefy czasowej.
 • Organizator objęty jest ubezpieczeniem OC. Organizator nie zapewnia uczestnikom jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w I Jarocinskim Biegu Niepodległości. Natomiast, uczestnikom doradza się, jeżeli uznają to za konieczne, zakup stosownego ubezpieczenia na czas udziału w imprezie sportowej NNW.
 • Dane osobowe Uczestników dokonujących rejestracji przetwarzane są zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.).
 • Protesty rozstrzyga Dyrektor Biegu – decyzje Dyrektora są nieodwołalne. Protesty będą rozpatrywane w czasie 48 godzin.
 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu.