REGULAMIN BIEGU RockRun Junior 2018

TERMIN I MIEJSCE BIEGU ROCKRUN JUNIOR

9 wrzesień 2018 r. godz. 12.20

 • Start i meta na stadionie przy ul. Sportowej 6 w Jarocinie – obiekt Jarocin Sport Sp. z o.o.

CEL

 • Popularyzacja biegów jako naturalnej formy spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu.
 • Promowanie zdrowego stylu życia oraz integracja pokoleń mieszkańców miasta.
 • Promocja Jarocina jako miasta przyjaznego dla dzieci i osób niepełnosprawnych.

ORGANIZATORZY

Stowarzyszenie dla dzieci i Osób Niepełnosprawnych „MIŚ”

Stowarzyszenie RockRun

TRASA I DYSTANS

Trasa biegu znajduje się na Stadionie na wyznaczonych dystansach.

Biegi rozegrane zostaną na dystansach:

I kategoria: 2010 i młodsze – 100 m

II kategoria: 2006 – 2009 – 200 m

III kategoria:  2003 – 2005 – 400 m

N kategoria: osoby niepełnosprawne na wózkach inwalidzkich – 50 m

N+O kategoria: osoby niepełnosprawne na wózkach inwalidzkich z opiekunem – 100 m

WARUNKI UCZESTNICTWA

 • Każde dziecko otrzyma numer startowy , który należy przypiąć/przykleić do koszulki.
 • W momencie weryfikacji-odbioru numeru startowego oraz podczas biegu i po, obecność rodzica lub prawnego opiekuna jest obowiązkowa.
 • Rodzice (lub opiekunowie) biorą pełną odpowiedzialność za dziecko przed, w trakcie i po biegu.
 • Opiekun prawny dziecka oświadcza że zapoznał się z regulaminem biegu.
 • Zgłaszający do biegu opiekunowie prawni oświadczają, że start dzieci jest na ich wyłączną odpowiedzialność i że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do wzięcia udziału w biegu.

LIMIT BIEGACZY

Organizator ustala łączny limit uczestników biegu na 100 dzieci, niezależnie od kategorii wiekowej. Po osiągnięciu limitu zapisy zostaną wstrzymane.

ZGŁOSZENIA

 • Zgłoszenia online przyjmowane będą do 20.08.2018 r. poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie organizatora biegu – www.rockrun.pl

Aby dokonać wstępnej rejestracji należy prawidłowo wypełnić formularz zgłoszeniowy online umieszczony na stronie oraz uiścić opłatę w przeciwnym razie zgłoszenie zostanie anulowane.

 • Imię i nazwisko uczestnika, który dokonał pełnej rejestracji i uiścił opłatę startową do biegu, znajdzie się na stronie organizatora biegu.
 • Zgłoszenia online zostaną zawieszone 21/08.2018 r. Po tym terminie zgłoszenia będą możliwe wyłącznie w biurze zawodów w dniu imprezy w godzinach 8.30 – 10.30 (jeżeli wcześniej nie zostanie wyczerpany limit miejsc).


UWAGA!

W biegu obowiązuje limit 100 nadanych numerów startowych, o nadaniu numeru startowego decyduje kolejność dokonywania opłat wpisowych. Zapisy zostaną zawieszone po osiągnięciu limitu.

Dodatkowe informacje można uzyskać:

mailowo: stowarzyszenie.mis@o2.pl

OPŁATA STARTOWA

Opłata startowa za bieg wynosi 15 zł, płatna do dnia 20.08.2018 r.

UWAGA:

Opłata startowa w przypadku rezygnacji zawodnika nie podlega zwrotowi, nie ma możliwości przepisania opłaty startowej na innego zawodnika.

PROGRAM  BIEGU

Bieg RockRun Junior  jest biegiem towarzyszącym dla IV RockRun w Jarocinie .Planowany start  biegu dzieci – godz. 12.20 (bezpośrednio po rozpoczęciu głównego biegu), biegi następują kolejno po sobie. Dekoracja odbędzie się po zamknięciu wszystkich tras.

KLASYFIKACJE I NAGRODY

W biegu dla dzieci w II i III kategorii prowadzona jest osobna klasyfikacja dla chłopców i dziewcząt. W każdym biegu nagradzane będą trzy pierwsze miejsca (dyplom). Po ukończeniu biegu każdy z uczestników otrzyma pamiątkowy medal.

BIURO ZAWODÓW

Biuro zawodów będzie znajdować się w pomieszczeniach pod trybuną główną na obiekcie należącym do Jarocin – Sport Sp. z o.o., bezpośrednio przed wejściem do Aquaparku – ul. Sportowa 6 w Jarocinie.

Godziny Otwarcia:

Niedziela 09/09/2018 – 8.30 – 10.30

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Bieg odbędzie się bez względu na pogodę,
 • W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców Jarocina oraz uczestników Biegu, Komenda Policji i organizatorzy przypominają o konieczności zachowania szczególnej ostrożności w dniu biegu oraz poruszaniu się zgodnie z przepisami
 • Organizator informuje, że nie sprzedaje i nie udostępnia osobom i podmiotom trzecim danych osobowych podawanych podczas procesu rejestracji.
 • Organizator, zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania danych osobowych, oraz zdjęć w celu opublikowania lub przedstawienia imion, nazwisk dzieci na stronach internetowych organizatora.
 • Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania wszelkich zasad i przepisów, które mają zastosowanie do uczestnictwa w Biegu, w szczególności zasad fair play.
 • Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie biegu.
 • Organizator nie zapewnia Uczestnikom zawodów grupowego ubezpieczenia NNW.
 • Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie do 7 dni przed imprezą.
 • Za rzeczy pozostawione lub zagubione organizator nie ponosi odpowiedzialności.
 • Opiekun prawny dziecka oświadcza, że wiadomym jest dla niego iż organizator, współorganizatorzy i osoby z nimi współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacja imprezy nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, zdrowotne, rzeczowe i majątkowe które wystąpiły przed, w trakcie i po zawodach.
 • Opiekun prawny oświadcza ze dziecko startuje na jego własną odpowiedzialność i własne ryzyko.
 • Opiekun prawny dziecka oświadcza ze ponosi odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie wyrządzone przez dziecko szkody innym uczestnikom zawodów i osobom trzecim.
 • Opiekun prawny dziecka oświadcza, że zrzeka się prawa do dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora i współorganizatorów w razie rozstrojów lub uszkodzeń ciała powstałych w związku z rozgrywanymi zawodami.
 • Opiekun prawny dziecka oświadcza iż przyjmuje do wiadomości ze należy  przestrzegać zarządzeń służb porządkowych i warunków regulaminu.
 • Opiekun prawny oświadcza ze stan zdrowia dziecka pozwala mu na w pełni bezpieczne uczestnictwo w zawodach sportowych.
 • Opiekun prawny dziecka swoim podpisem złożonym na oświadczeniu zapewnia, że zapoznał się ze wszystkimi warunkami regulaminu imprezy, akceptuje je oraz wypełnił formularz zgłoszeniowy zgodnie z prawda oraz kompletnie.